e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. V súčasnosti jej 27 členov reprezentuje viac ako 99 % slovenského bankového sektora.

SBA je dobrovoľným združením právnických osôb podnikajúcich predovšetkým v oblasti bankovníctva, založeným v roku 1993 za účelom ochrany záujmov svojich členov a na podporu ich aktivít. Hlavnou činnosťou asociácie, ktorú upravujú Stanovy SBA, je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva prostredníctvom presadzovania spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci, verejnosti a zahraničiu.

Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Stáleho rozhodcovského súdu, nezávislého a nestranného orgánu zriadeného na rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.

Pri presadzovaní svojich záujmov smerom k zahraničiu SBA využíva od roku 1996 svoje členstvo v Európskej bankovej federácií (European Banking Federeation - EBF) a v Európskej platobnej rade (European Payment Council - EPC). SBA je od roku 2006 tiež členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Poslaním SBA je stať sa spoločným a zjednoteným hlasom komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku. Prostredníctvom tohto hlasu ovplyvňovať právny a ekonomický rámec, v ktorom banky uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú služby klientom. SBA predstavuje fórum pre svojich členov, na ktorom môžu spolupracovať na vytváraní podmienok podnikania v bankovníctve. Toto sa dá dosihnuť korektnými partnerskými vzťahmi, vzájomnými konzultáciami a efektívnym vedením dialógu s trhovými regulátormi a tvorcami zákonov.

Vzdelávací portál SBAeduca je moderný, neustále vyvíjajúci sa nástroj, vďaka ktorému je možné zaujímavou formou získať odborné znalostí v širokom spektre financií, trhov a sprostredkovania.

Okrem osobitného finančného vzdelávania organizuje pre svojich partnerov z bankového sektora, ale i širokej verejnosti skúšky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Portál je poskytovateľom týchto služieb od roku 2010. V marci 2018 na základe rozhodnutia NBS, SBA sa stáva poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania.