Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných dát

Slovenská banková asociácia so sídlom Mýtna 48, Blumental Offices I,, 81107 Bratislava, IČO 30813182, ktorá je prevádzkovateľom informačného systému SBAEDUCA, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. V mene prevádzkovateľa môžu získavať osobné údaje oprávnené osoby, ktorým toto vyplýva z pracovnoprávnych predpisov resp. osoby, ktorým to vyplýva zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa je spoločnosť LOGOSINFO s.r.o., so sídlom Holíčska 11, 851 05 Bratislava, IČO: 36833215, DIČ: 2022445557, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47910/B, konateľ: RNDr. Alen Imamovič.

Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie vašich osobných dát

Slovenská banková asociácia dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Slovenskú bankovú asociáciu o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný Úrad na ochranu osobných dajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete tiež obracať e-mailom na adrese gdpr@sbaonline.sk alebo písomne na adrese sídla našej spoločnosti:
Slovenská banková asociácia
Mýtna 48, Blumental Offices I,
81107 Bratislava

Webové stránky – súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako Slovenská banková asociácia spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

SBA EDUCA- finančné vzdelávanie a skúšky

Údaje boli získané od iného subjektuNie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobeNie

Právny základZákonná povinnosť
Osobné údajeAdresa prechodného pobytu (Osobný údaj), Adresa trvalého pobytu (Osobný údaj), Číslo bankového účtu (Osobný údaj), Číslo občianskeho preukazu (Osobný údaj), Číslo zamestnanca (Osobný údaj), Dátum narodenia (Osobný údaj), Druh a číslo dokladu totožnosti (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Štátna príslušnosť (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovaniaZabezpečovanie skúšok a finančného vzdelávania v zmysle § 22 ods. 6 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Doba spracovania3 roky po ukončení platnosti
PríjemcoviaDohľad NBS

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná dňa 25.5.2018