Zloženie aktuálnej skúšobnej komisie

Predseda

Podpredseda

Členovia